Onderwijs

Het onderwijs leidt kritische burgers op die volwaardig aan de maatschappij kunnen deelnemen. Eén van de belangrijkste doelen is, naast algemene ontwikkeling, een passende baan op de arbeidsmarkt. RadarAdvies is op vele manieren betrokken bij het wel en wee van het onderwijs.

onderwijs

Voortijdig schoolverlaten

Te veel jongeren lukt het niet een startkwalificatie te behalen. Door allerlei omstandigheden zijn zij niet in staat blijvend de school te bezoeken. Voortijdig schooluitval maakt het voor deze jongeren extra moeilijk om blijvend een plek op de arbeidsmarkt te vinden. RadarAdvies ondersteunt scholen en gemeenten om het voortijdig schoolverlaten tegen te gaan. Daarbij is het van belang dat de jongere ook die zorg krijgt die nodig is.

Zorgstructuur

Binnen de school is het inrichten van een optimale zorgstructuur  een belangrijk preventief middel om te voorkomen dat jongeren (verder) in de problemen geraken. Nu de jeugdzorg onder de regie van de gemeente valt, ondersteunen we zowel gemeenten als de samenwerkingsverbanden onderwijs om gezamenlijk die zorgstructuur vorm te geven.

Netwerken voor werk

Radar adviseert gemeenten en scholen bij de inrichting van de juiste netwerken om jongeren die vanwege hun handicap extra begeleiding nodig hebben, goed in te laten stromen op de arbeidsmarkt. Met de invoering van de Participatiewet wordt de gemeente verantwoordelijk voor de toeleiding naar de arbeidsmarkt voor jongeren met een beperking. Dat vraagt om de inrichting van de juiste netwerken met alle partners die  betrokken zijn bij de ondersteuning van deze jongeren naar werk. De instellingen verplichten zich tot het maken van onderlinge afspraken om de ketensamenwerking rondom de jongeren sluitend te maken.

Onderwijshuisvesting

Ook de onderwijshuisvesting heeft onze speciale aandacht. We ondersteunen schoolbesturen en gemeenten bij het ontwikkelen van de kwaliteitskaart voor de schoolgebouwen. Een juiste spreiding van onderwijsvoorzieningen binnen de gemeente veronderstelt verdergaande samenwerking tussen alle schoolbesturen en gemeente. Radar heeft veel ervaring in de rol van procesbegeleider. Hierbij komt ook de vraag op tafel over al of niet doordecentralisatie van de huisvestingsmiddelen. Tenslotte adviseren wij bij de ontwikkeling van integrale meerjarige onderwijshuisvestingsplannen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over onze projecten op het gebied van onderwijs? Neem dan contact met ons op.