Aanpak personen met verward gedrag

In elke gemeente zijn er personen met verward gedrag die het op eigen kracht niet redden om mee te doen in de maatschappij. Nog veel te vaak veroorzaken personen met verward gedrag overlast in hun woonomgeving. Heeft uw gemeente nog de regie? Uit ervaring weten we dat het belangrijk is om zelf aanvoerder van een goede aanpak te blijven en tegelijkertijd domeinoverstijgend op te trekken met (regionale) ketenpartners. Met onze aanpak houdt u de regie, krijgen personen met verward gedrag weer grip op hun leven en wordt overlast beperkt.

Personen met verward gedrag krijgen steeds meer aandacht in onze samenleving. Ook al lijkt het aantal geregistreerde incidenten voor het eerst sinds jaren iets af te vlakken (102.353 in 2020, 90.636 in 2018 en 74.936 in 2016); de cijfers liegen er niet om. Achter deze cijfers gaat een hoop menselijk leed en maatschappelijke overlast schuil.

Aanpak personen met verward gedrag nog niet op orde

Al in 2015 heeft het toenmalig Aanjaagteam Verwarde Personen 9 bouwstenen ontwikkeld die in gezamenlijkheid tot een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag moeten leiden. Helaas leidt dit nog niet in elke gemeente tot het gewenste resultaat. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het rapport Stand van het land; een landelijke inventarisatie in opdracht van ZonMw uit 2019. Eén van de conclusies: een derde van de gemeenten gaf aan nog geen goed werkende aanpak te hebben. Hoe staat uw gemeente er nu voor?

In 4 stappen naar een plan van aanpak voor uw gemeente

Hoe: interviews met relevante stakeholders (van sociaal team tot politie).

Resultaatinventarisatie huidige aanpak aan de hand van de 9 bouwstenen met als conclusie wat er goed gaat en wat knelpunten zijn.  

Hoe: het doorlopen van het proces in uw gemeente samen met ervaringsdeskundigen. De leefwereld van de persoon met verward gedrag is een belangrijk uitgangspunt voor een effectieve aanpak.  

Resultaat: verbeterpunten door het oog van ervaringsdeskundigen.  

Hoe: met uw belangrijkste stakeholders vormen we een kerngroep. Belangrijke bijvangst: kennismaking of het (opnieuw) versterken van de verbinding met stakeholders. Hierdoor wordt de lokale en regionale samenwerking gestimuleerd wat essentieel is voor uw aanpak.  

Resultaat: een voorlopig plan van aanpak (n.a.v. stap 1 en 2) en met input van de ontwikkelbijeenkomst. 

Hoe: op basis van de voorgaande stappen stellen wij een gedragen plan van aanpak op.  

Resultaat: een plan van aanpak personen met verward gedrag voor uw gemeente. Inclusief een overzicht van concrete acties met aanbevelingen om de actiepunten (verder) uit te werken.   

Een gedragen plan van aanpak in Zuid-Holland-Zuid

Met onze aanpak voor personen met verward gedrag hebben we bijvoorbeeld in een middelgrote gemeente in Zuid-Holland-Zuid een gedragen plan opgeleverd, inclusief een lijst met 10 concrete acties, quick wins en aanbevelingen voor de lange termijn.

Voorbeelden quick wins

  • Bijeenbrengen van professionals op de wijkwerkvloer, zoals huisartsen, POH GGZ, medewerkers GGZ-teams, medewerkers sociaal team, wijkagent en consulenten van corporaties.
  • Voorlichting geven over de crisiskaart op de vindplaatsen van personen met verward gedrag, zoals in de inloopvoorziening en beschermd wonen locaties.
  • Met professionals op de wijkwerkvloer binnen het bestaande instrumentarium een snelle time-out-situatie creëren voor personen met verward gedrag die tijdelijk niet terug kunnen naar hun woning.

Even sparren? Ideeën uitwisselen? Vragen? Bel ons gerust

We denken graag met u mee. Of heeft u vragen over kosten of uw tijdsinvestering? Onze adviseurs staan voor u klaar. Bel gerust met Ferdinand Oort.