Sociale zelfredzaamheid nieuwkomers ondergeschoven kindje

09 april 2018

Voor een succesvol integratietraject werkt een integrale aanpak alleen goed als sociale zelfredzaamheid onderdeel uitmaakt van het proces, zo blijkt uit onze ervaring in onder andere Schiedam en Rotterdam. Deze aanpak biedt toekomstperspectief voor nieuwkomers en, uiteindelijk, ook voor gemeenten. 

Voor nieuwkomers blijkt het vaak onnodig ingewikkeld om een integratietraject succesvol te doorlopen. Klaarblijkelijk vinden we dat ieder mens zich moet kunnen redden in deze complexe samenleving, maar vergeten we nieuwkomers voldoende sociale zelfredzaamheid mee te geven. Meedoen is belangrijk.

Werk, opleiding en huisvesting niet enige factoren zelfredzaamheid

Zelfredzaamheid moet breder getrokken worden dan werk, opleiding en huisvesting. Uit de praktijk blijkt dat deze benadering geen duurzame resultaten boekt. Bovendien wordt dit in onderzoek bevestigd. In de Overall rapportage sociaal domein 2015 van het Sociaal en Cultureel Planbureau staat dat de mate waarin kwetsbare groepen gebruikmaken van overheidsvoorzieningen (wonen, leren en werken) onder andere afhankelijk is van sociale zelfredzaamheid.

Begeleiden sociale zelfredzaamheid bepalend voor succes integratie

Het Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS) stelt zelfs dat het begeleiden van nieuwkomers bij het ontwikkelen van sociale zelfredzaamheid in de nieuwe leefomgeving een bepalende factor is voor integratie en een betere kwaliteit van leven. Dit is dus een essentiële voorwaarde voor een geslaagd integratietraject.

Integrale aanpak biedt meer toekomstperspectief

Gelukkig kunnen gemeenten proactief een rol spelen. Een integrale aanpak waarbij sociale zelfredzaamheid onderdeel van uitmaakt, biedt toekomstperspectief voor gemeenten en nieuwkomers.

Voorbeelden en lessen uit de praktijk

Er liggen kansen voor gemeenten, professionals en werkgevers, maar daar moet proactief op worden ingezet. De brede ervaring in gemeenten heeft onze visie daaromtrent versterkt. Deze drie voorbeelden én lessen uit Schiedam en Rotterdam willen dan ook graag delen:

  • Begeleid bij het ontwikkelen van verbintenis met de Nederlandse samenleving en het sociale netwerk, om isolatie en eenzaamheid te voorkomen;
  • Bied interculturele-communicatietrainingen aan, om niet alleen taalbarrières maar ook cultuurbarrières te overbruggen.
  • Denk na over verschillende vormen van inclusief wonen. Een sociale mix op één locatie. Integreren doen we namelijk samen.

Een integrale aanpak waar sociale zelfredzaamheid onderdeel van uitmaakt is essentieel en biedt toekomstperspectief voor nieuwkomers en gemeenten.

Geschreven door: adviseur Jordy Krasenberg en stagiair Delia Spoelstra.