Uitkeringsgerechtigden voor uitkeringsgerechtigden

Gemeenten zijn altijd op zoek naar instrumenten die voorkomen dat mensen zonder werk in een sociaal isolement raken. Want het is belangrijk dat alle burgers mee blijven doen in de samenleving, ook de moeilijker bereikbare groepen. Via Meedoen Werkt! steunen uitkeringsgerechtigden elkaar bij het actief deelnemen aan de maatschappij. Ze werken aan hun eigen ontwikkeling en meteen ook aan die van andere werkzoekenden.

De structuur van Meedoen Werkt!

Meedoen Werkt! draait in principe geheel op uitkeringsgerechtigden. Een team van ambassadeurs vormt de kern van het project. Zij moeten vooral andere uitkeringsgerechtigden, de maatjes, stimuleren en motiveren. Alle betrokkenen hebben individuele doelen vastgelegd in een Persoonlijk Ontwikkelplan. Hoe de begeleiding er in de praktijk uitziet, maken maatje en ambassadeur grotendeels samen uit. Elke week hebben zij daarover contact.

Ambassadeurs

Ambassadeurs werken ongeveer 16 tot 24 uur per week op vrijwillige basis voor Meedoen werkt! In die uren coachen en motiveren ze maatjes. Ook werven ze nieuwe maatjes via voorlichting en workshops en door contacten te onderhouden met buurtcentra, scholen en andere maatschappelijke organisaties. Ze werken daarbij nauw samen met de casemanagers van de gemeente.

Maatjes

Bewoners zonder werk melden zich bij de gemeente voor een uitkering. Deze uitkeringsgerechtigden kunnen een voorstel krijgen om als maatje deel te nemen aan Meedoen Werkt! Ze gaan dan voor een periode van drie tot zes maanden actief aan de slag binnen het project, onder de hoede van een ambassadeur.

Het doel is de activering van het maatje en deelname aan de maatschappij, als eerste stap richting arbeidsparticipatie of minimaal maatschappelijke participatie. Na die periode kan een maatje doorstromen naar een ambassadeurschap, vrijwilligerswerk of een andere vorm van re-integratie richting werk.

Persoonlijk ontwikkelplan

Alle deelnemers, ambassadeurs én maatjes, werken op basis van een Persoonlijk Ontwikkelplan. Daarin staat het (eind)doel geformuleerd en wat iemand nodig heeft om dat te bereiken. Ook bevat het een gezamenlijk opgestelde planning met werkafspraken om het doel te bereiken.
Maatjes voeren dat plan samen met de ambassadeur uit. Het te kiezen traject kan er uiterst divers uitzien. Maatjes kunnen deelnemen aan initiatieven vanuit Meedoen Werkt!, maar ook aansluiten bij activiteiten van welzijnsorganisaties, trainingen en cursussen volgen (bijvoorbeeld taallessen), werkervaring opdoen of loopbaanbegeleiding krijgen.

Wekelijkse training

De ambassadeurs op hun beurt krijgen wekelijkse trainingen die zijn gericht op de praktijk en op persoonlijke ontwikkeling en groei. Het gaat daarbij onder meer om empowerment, communicatie en ombuiging van belemmerende overtuigingen. Ook is er aandacht voor de versterking van het groepsproces en de onderlinge samenwerking.

Regie

De uitvoering van Meedoen Werkt! ligt dus voor het leeuwendeel in handen van ambassadeurs. Daarnaast houdt de casemanager van de gemeente de eindverantwoordelijkheid over de afzonderlijke ambassadeurs en maatjes die deelnemen aan het project. En een gemeentelijke coördinator voert de dagelijkse leiding over Meedoen Werkt! Die is verantwoordelijk voor de begeleiding en coaching van de ambassadeurs en treedt op als contactpersoon voor de casemanagers, beleidsmedewerkers, kwaliteitsmedewerkers en andere betrokken partijen. Maar het zijn uiteindelijk de ambassadeurs die bepalen wat er gebeurt. Dat betekent in de praktijk dat er niets gestandaardiseerd wordt. Alle georganiseerde activiteiten bestaan omdat ze op een bepaald moment zinnig zijn om ambassadeurs en maatjes weer naar werk of participatie te leiden.

Eigen kracht

Meedoen Werkt! speelt in op de eigen kracht van mensen. De uitkeringsgerechtigde verandert van ‘klant’ van gemeentelijke diensten tot iemand die aan zet is en de regie over het eigen leven herneemt. Daar is intrinsieke motivatie voor nodig.

Wijkgericht

Meedoen Werkt! werkt zoveel mogelijk wijkgericht. Werving van deelnemers vindt plaats in de wijk, via wijknetwerken en voorzieningen. En de vrijwillige inzet van maatjes en ambassadeurs is ook verbonden met activiteiten in de wijk.

Meedoen Werkt! in de praktijk: Purmerend

Purmerend zet al sinds 2009 het concept van Meedoen Werkt! met succes in. In het begin richtte de gemeente zich op de zeer lastig te bereiken doelgroepen van niet-uitkeringsgerechtigden (NUG’ers) en niet-inburgeringsplichtigen. Intussen is de scope verschoven: Meedoen Werkt! in Purmerend is nu voor de Wwb’ers in de gemeente.