Innovatieve re-integratieaanpak

De gemeente staat voor de opgave om zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen, met beperkte middelen. Het maximaal ontwikkelen van arbeidsvermogen staat centraal. Van burgers wordt steeds meer zelfredzaamheid gevraagd. Tegelijkertijd neemt de groep kwetsbare burgers die een beroep doet op de lokale overheid toe. De gemeente moet op zoek naar effectieve en creatieve manieren om hiermee om te gaan.

Anders naar re-integratie kijken

Deze ontwikkeling vraagt om op een andere manier naar re-integratie te kijken. Bijvoorbeeld door een meer groepsgerichte aanpak in te zetten of door de inzet van mensen uit de doelgroep zelf. Ook het anders benaderen van werkgevers, het stimuleren van sociale ondernemingen en een wijkgerichte aanpak met de sociale teams kunnen een nieuwe impuls geven aan re-integratie.

 • Parttime ondernemen in de bijstand

  De druk vanuit de bijstand is nu groot, eigen initiatieven worden geremd en de gemeente straalt weinig vertrouwen uit naar de bijstandscliënten. Door bijstandscliënten de ruimte te geven om geld te verdienen (niet zijnde arbeid in loondienst), worden zij geactiveerd en gaan met nieuwe dingen experimenteren. Zij versterken hun netwerk, verbeteren hun presentatie en voegen wat toe aan de lokale economie. De ruimte wordt financieel gecreëerd, dus met behoud van een (aanvullende) uitkering, en door andere invulling van de sollicitatieplicht. Re-integratie blijft wel het doel.

 • Sociale teams

  Re-integratie kan ook wijkgericht worden aangepakt. Een mooi voorbeeld van participatie is het wijkbedrijf Mariahoeve Werkt! in Den Haag. Hier worden dertig langdurig werkloze wijkbewoners met een bijstandsuitkering weer aan een betaalde baan worden geholpen. Daarnaast draagt het wijkbedrijf actief bij aan verbetering van de leefbaarheid en economie van de wijk.

 • Mensen uit de doelgroep inzetten

  In projecten en onderzoeken zet RadarAdvies vaak mensen in uit de doelgroep. Bijvoorbeeld door bewoners zelf te laten inventariseren waar behoefte aan is in de buurt en hen zelf de activiteiten uit te laten voeren.

 • Integrale Groepsgewijze trajectbegeleiding

  Een groepsgewijze trajectbegeleiding bij re-integratie heeft meer voordelen dan een individueel traject. Het groepsgevoel zorgt voor een positieve impuls en klantmanagers besparen tijd. Klantmanagers begeleiden, ondersteunen en activeren een groep in zijn geheel, niet iedere klant afzonderlijk. Dit levert aanzienlijke tijdsbesparing op en maakt meer contactmomenten mogelijk. Het groepsgevoel zorgt voor motivatie en klanten kunnen elkaar steunen in hun re-integratietraject.

 • Omgaan met belemmeringen

  Uit onderzoek van Radar voor het UWV Kenniscentrum blijkt dat belemmerend gedrag een belangrijke voorspeller is voor de mate van succes bij re-integratie. Iedere klantmanager kent ze: Bijstandsgerechtigden die zoveel problemen ervaren op meerdere terreinen, waardoor ze vinden dat ze niet kunnen werken, terwijl ze dat objectief gezien wel zouden kunnen. Kan een klantmanager zulk belemmerend gedrag bij de klant wegnemen? De werkwijzer Omgaan met belemmeringen en de training Effectiever begeleiden bij re-integratie door aanpak belemmerend gedrag bieden uitkomst.

Meer weten?

Radar onderzoekt hoe effectief uw re-integratiebeleid is en denkt graag met u mee over manieren om meer mensen mee te laten doen.
Meer weten? Neem contact op met een van onze adviseurs.