Governance met inhoud

Beleidsmakers verkondigen op allerlei manieren toegankelijke zorg, een kenniseconomie en participatie aan de onderkant van de samenleving. Ondertussen zijn het de publieke uitvoeringsinstellingen (jeugdzorgaanbieders, zorginstellingen, woningcorporaties, scholen, sociale werkvoorzieningsorganisaties, welzijnsorganisaties) die de beloftes in de praktijk waar moeten maken. Hun relatieve autonomie helpt daarbij, maar dan moeten ze wel beschikken over goede, professionele governance. RadarAdvies biedt governancediensten met inhoud.

Professionaliseren

De afgelopen jaren heeft er een flinke professionaliseringsslag plaatsgevonden in de governance van instellingen. Dat is gebeurd mede naar aanleiding van enkele stevige crises met ondoelmatig of zelfs onrechtmatig uitgegeven gemeenschapsgeld. Inmiddels zijn veel besturen omgevormd naar Raden van Toezicht of Commissarissen.

Uitdagen op inhoud

RadarAdvies kan helpen bij de omvorming of vernieuwing van de governance. Wij kijken daarbij niet alleen volgens algemene richtlijnen en codes naar de informatievoorziening van toezichthouders en de portefeuilleverdeling van bestuurders. Omdat we zijn geworteld in de inhoud, zullen we bestuurders en toezichthouders ook uitdagen op juist die inhoud.

De governancediensten van Radar

Zelfevaluatie RvT en RvC

Raden van Toezicht en Raden van Commissarissen dienen volgens bijna alle branchecodes een jaarlijkse zelfevaluatie uit te voeren. Die bestaat meestal uit:

 • Formuleren bespreekpunten, op basis van inventarisatie RvC/RvT en bestudering kerndocumenten
 • Interviews met alle leden van RvT/RvC, bestuurders en OR, met bespreekpunten als leidraad
 • Presentatie uitkomsten
 • Verslag met aandachtspunten en werkafspraken

Tot zover niets nieuws onder de zon, dat doen alle zichzelf respecterende bureaus die zelfevaluaties begeleiden. RadarAdvies voegt daar inhoud aan toe. De invulling daarvan verschilt in de praktijk natuurlijk per geval:

 • RvT van ROC: Hoe bespreken we de macrodoelmatigheid met het CvB?
 • RvT van instelling voor maatschappelijke opvang: Hoe kijken we naar het nieuwe speelveld dat de nieuwe Wmo heeft veroorzaakt?
 • RvT van jeugdzorgaanbieder: Hoe beoordelen we of onze bestuurder(s) de gemeentelijke vraag voldoende bedienen?
 • RvC van NV sociaal werkvoorzieningsbedrijf: Hoe kijken we aan tegen de ontwikkeling van een Regionaal Werkbedrijf?

Effectief en efficiënt governancemodel

RadarAdvies heeft diverse organisaties begeleid bij de bouw van een nieuw governancemodel. Op basis van de visie op bestuur en toezicht werken we de formele aspecten uit:

 • Juridische structuur en inrichting van het besluitvormingsproces
 • Aanpassing van reglementen van RVC/RvT en RvB
 • Aanpassing van de profielen van leden van het toezichthoudend orgaan
 • Verheldering rollen en afstemming van het wederzijds verwachtingspatroon.

Daarbij betrekken wij natuurlijk ook de lokale en regionale context, de ontwikkelingen in de branche en de inzichten van stakeholders.

Sturing op governance vanuit gemeenten

Steeds meer gemeenten sturen op de inrichting en uitvoering van de governance van dienstverlenende organisaties. Daartoe zijn in verordeningen en bij aanbestedingen eisen geformuleerd met betrekking tot onder meer transparantie, integriteit en kwaliteit. Sturing is echter meer dan het vastleggen van deze eisen. Gemeenten die verbindend willen besturen investeren ook in goede relatie met hun maatschappelijk partners en binnen hun eigen cultuur. RadarAdvies ondersteunt gemeenten bij dat traject.

Board room dynamics: WZUD – Wat Zou U Doen?

RadarAdvies biedt toezichthouders en bestuurders een check om te kijken of een crisis in hun geval al dan niet op de loer ligt. We doen dat met bijzondere gastsprekers die zelf in het oog van de storm hebben gefunctioneerd. Deze bestuurders tonen aan dat niet alleen best practices leerzaam zijn, maar juist ook de voorbeelden waar het mis ging.

Meer weten

Wilt u informatie over onze governancediensten met inhoud? Neem dan contact met ons op.

Download hier de Factsheet Governance met inhoud.