Evaluatieonderzoek preventie radicalisering

Wat is het effect van een lokale aanpak rondom de preventie radicalisering? Wat werkt echt? En wat mist er nog in die aanpak en hoe zou de gemeente die kunnen opvullen? Vragen waar gemeenten en organisaties die zich op lokaal niveau bezig houden met preventie mee worstelen. Om meer inzicht te verkrijgen in de lokale preventieve aanpak zet RadarAdvies een evaluatiemethode in die gebaseerd is op de verandertheorie.

Interventie voor verandering

Uitgangspunt van deze manier van evalueren is dat iedere aanpak of interventie wordt ingezet om een bepaalde verandering te bewerkstelligen. In de aanpak kijken we naar de verandertheorie: We toetsen de daadwerkelijke activiteiten en uitkomsten, en kijken daarbij naar de vooronderstellingen en aannames. De verandertheorie biedt een toetsingskader voor een aanpak of interventie. Het geeft inzicht in de causale verbanden tussen input en impact.

Met deze methode kiezen wij voor een manier die dichtbij de praktijk staat. Er wordt een collectief leerproces in gang gebracht onder alle betrokken bij de aanpak: de uitvoerende professionals, de gemeente en de doelgroep. Voordeel van deze methode is ook dat het in de toekomst kan helpen om interventies beter in te zetten en te kunnen evalueren.

Wat doet een evaluatieonderzoek?

  1. Effectmeting: in kaart brengen van de effecten van de lokale aanpak preventie radicalisering,
  2. Procesverbetering: bepalen waarop in volgende jaren geïnvesteerd moet worden om radicalisering te voorkomen.

Bij het uitvoeren van een onderzoek gaan wij op de volgende manier te werk:

  • Fase 1: Samen met betrokkenen de verandertheorie vaststellen in twee sessies
  • Fase 2: Evalueren van de lokale aanpak, door middel van documentanalyse, interviews met beleidsmakers, initiatiefnemers van interventies en deelnemers aan de interventies en focusgroepen bestaande uit 4-15 geselecteerde belanghebbenden.
  • Fase 3: Opleveren rapportage. Deze bestaat uit drie onderdelen: (1) evaluatie, (2) de lacunes in de huidige aanpak: waarin moet er geïnvesteerd worden in volgende jaren en (3) bieden van een monitoring- en evaluatietool.

Praktische tool voor monitoring en evaluatie

De ontwikkelde tool voor monitoring en evaluatie kan een gemeente op verschillende manieren inzetten. Het kan gebruikt worden als afwegingskader bij nieuwe interventies, waardoor een gedegen antwoord komt op de vraag: Past deze interventie in onze aanpak? Daarnaast kan de tool ingezet worden als toetsingskader, en dus gebruikt worden voor de monitoring en evaluatie van het beleid.

Meer weten?

Wij gaan graag met u in gesprek over de lokale aanpak in uw gemeente of regio. Neem voor meer informatie contact op met een van onze adviseurs.