Financieel en maatschappelijk

Business Case

Een business case is een veelzijdige methode ter voorbereiding van het nemen van beslissingen. RadarAdvies koppelt financiële én maatschappelijke aspecten aan de business case. Daarnaast hanteren wij de business case ook als instrument voor sturing en monitoring.

Business case voor besluitvorming

Business cases worden steeds relevanter door een toenemende vraag naar:

  • Transparantie van besluitvorming
  • Aandacht voor effecten van bestedingen, zowel financiële als maatschappelijke effecten
  • Duurzaamheid van activiteiten door leren en bijstellen

Een goed ingerichte business case is niet alleen van waarde om een bepaald besluit te nemen, maar kan langdurig gebruikt worden om implementatie te versterken en het leervermogen binnen een organisatie te vergroten.

Financiële business case

De basis van elke business case een afweging van kosten en baten, gebaseerd op de verwachte effecten in de toekomst. Dit heeft meestal een sterke financiële component.  Op basis van deze informatie en aannames, afgestemd met opdrachtgevers, financiële en inhoudelijke experts, ondersteunt RadarAdvies in het maken van financieel onderbouwde beslissingen.

Maatschappelijke business case

In het publieke en maatschappelijke domein, spelen de maatschappelijke effecten echter een grote rol. Wij gebruiken onze kennis en ervaring om business cases uit te voeren die ook recht doen aan de maatschappelijke effecten en impact. Dit is gebaseerd op de methodiek van Social Return on Investment (SROI) en beschrijft het maatschappelijk nut van het beleid. Vertaald in financiële termen gaat het om zowel kwantitatieve welvaartseffecten (kostenbesparingen, opbrengstverhoging)  als kwalitatieve welzijnseffecten (meer zelfvertrouwen, betere gezondheid, hogere maatschappelijke participatie, meer orde in het leven, hoger veiligheidsgevoel). Daarbij gebruiken we internationaal erkende SROI-principes bij de waardering van effecten.

Opdrachtgevers business case

Voor ons staat de behoefte van de opdrachtgever centraal in de inrichting van de business case. Een goede business case staat of valt bij een scherp gedefinieerde doelstelling. De toegevoegde waarde van een business case groeit naarmate deze niet alleen als besluitvormingsinstrument maar ook als implementatie- , sturings- en monitoringsinstrument wordt gebruikt.

  • Zorginstellingen met een sw-bedrijf op het gebied van arbeidsmatige dagbesteding.
  • Gemeenten: Voor enkele gemeenten hebben wij een business case uitgewerkt over de kosten en opbrengsten van jobcarving.
  • Sw-bedrijven: Veel gemeenten, GR besturen en directeuren van sw-bedrijven vragen zich af hoe de toekomst van het sw-bedrijf (en de uitvoering van de Participatiewet) er uit kan gaan zien. Door scenario’s op te stellen is richting te geven aan deze discussie.
  • Samenwerking tussen een facilitaire dienstverlener en een zorginstelling. De business case richtte zich op de vraag of een samenwerking tussen beide partijen mogelijk en financieel haalbaar is. De focus bij deze business case ligt vooral op de maatschappelijke effecten en impact, zodat een samenwerking voor beide partijen toegevoegde waarde zou hebben.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het uitvoeren van een (maatschappelijke) business case? Neem dan contact met ons op.