Herziening beleid huishoudelijke hulp

01 juni 2016

De Centrale Raad voor Beroep (CRvB) heeft eind mei bepaald dat gemeenten hun inwoners niet mogen korten op huishoudelijke hulp zonder duidelijke onderbouwing. Voor gemeenten, die geen duidelijke onderbouwing kunnen leveren op basis van een onafhankelijke onderzoek of keukentafelgesprek, betekent de uitspraak een herziening van het beleid.

Stelselherziening Wmo

Door de decentralisatie moeten gemeenten onderzoeken hoeveel uren huishoudelijke hulp iemand nodig heeft. Er wordt gekeken naar hoeveel iemand zelf nog kan doen, wat mensen uit het informele netwerk kunnen betekenen en welke aanvullende ondersteuning vanuit de Wmo nodig is. Het uiteindelijke doel? Mensen kunnen op deze manier langer thuis blijven wonen.

Grenzen aan informele netwerk

We zien dat de inzet van het informele netwerk zijn grenzen kent. Sommige mensen hebben een klein netwerk, het netwerk is ver weg of de relatie met de mensen uit het informele netwerk is niet zodanig sterk dat (extra) ondersteuning mogelijk is. Dit betekent dat een groot deel van de mensen met ondersteuningsvragen afhankelijk blijft van professionele huishoudelijke hulp.

Duidelijke onderbouwing

Waar het in sommige gemeenten ‘fout’ is gegaan: er is wel onderzocht hoeveel uren ondersteuning mensen nodig hebben, maar dit heeft onvoldoende gedegen plaatsgevonden. Bijvoorbeeld doordat er in de telefonische intake onvoldoende kon worden doorgevraagd of omdat – door te kiezen voor resultaatfinanciering zonder duidelijk te specificeren op welke manier de resultaten bereikt diensten te worden – de verantwoordelijkheid voor een juiste ureninzet volledig bij de gecontracteerde aanbieder is komen te liggen.

Herziening of herbezinning op het bestaande beleid

Voor deze gemeenten betekent de uitspraak een herziening van het beleid. Op korte termijn betekent dit dat er opnieuw bepaald moet worden  hoeveel uren ondersteuning iemand krijgt.  Het terugzetten van iemands uren naar de situatie van vóór de stelherziening is een optie. Echter: hiermee snijden gemeenten zichzelf in de vingers bij die gevallen waarbij het nieuwe aantal uren wél passend is gebleken. Het uitvoeren van een onafhankelijk onderzoek per huishouden, door middel van een keukentafelgesprek, is een andere en meer duurzame optie. Immers: hierop kan dan ook de komende jaren worden voortgebouwd.

Oplossing

RadarAdvies biedt een oplossing voor deze herziening op zowel de zeer korte als op de langere termijn. En zowel waar het gaat om het ontwikkelen van beleid, als het zorgdragen voor de implementatie en de daadwerkelijke uitvoering. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Training van medewerkers en sociale teams om goede keukentafelgesprekken (onafhankelijk onderzoek) te kunnen uitvoeren en hier de juiste informatie uit te krijgen.
  • Beslisboom om de informatie uit het onafhankelijk onderzoek te vertalen in passend aantal uren huishoudelijke hulp.
  • Herziening van regels (verordening, beleidsregels) over huishoudelijke hulp.
  • Herbezinning op bestaand beleid: gezamenlijk (met relevante stakeholders: inwoners, aanbieders, uitvoering, cliëntenvertegenwoordiging, etc.) komen tot passend en gedragen beleid, waarin bijvoorbeeld ook de verbinding tot stand wordt gebracht met welzijns- en werkgelegenheidsbeleid.
  • Implementatie van nieuw beleid en werkwijzen.
  • Op maat gesneden communicatie (filmpje, brief, folders, inzet social media) richting bewoners over wat de uitspraak betekent  voor hun persoonlijke situatie.
  • Uitvoeren van keukentafelgesprekken, samen met de medewerkers die dat ook moeten gaan doen (coaching).

Meer weten?

Wilt u vrijblijvend meer informatie of even sparren over dit onderwerp? Bel of mail met een van onze deskundige adviseurs.